SteamOn!

Wil je meer te weten komen over ons project, over STEAM of over de scholen en de resultaten?

Kom te weten wat dit hippe STEAM betekent en wat zijn waarde is voor het onderwijs.

Leer het project kennen: het idee, de uitdagingen en het doel.

Maak kennis met de nationale thema’s van de 6 partners.

Leer iets meer over de deelnemende landen, scholen, leerkrachten en studenten.

Wat is STEAM?

STEAM is een onderwijskundige aanpak waarbij Science, Technology, Engineering, the Arts en Mathematics als aanknopingspunten dienen om nieuwsgierigheid, dialoog en kritisch denken bij leerlingen aan te wakkeren. Het is een methode om aan te leren hoe alles met elkaar verbonden is, op school en in het echte leven. Het is leuker dan traditionele leerstijlen en is zinvoller voor veel lerenden omdat het gebaseerd is op de natuurlijke wijze waarop mensen leren en in dingen geïnteresseerd zijn.

Het is niet zomaar een “toevoeging” of “uitbreiding” van STEM. Het is een complete interdisciplinaire leermethodiek die ruimte laat om in te zien hoe onderwerpen in het echte leven met elkaar verbonden zijn.

Science (Wetenschap), is de studie van de natuurlijke wereld, met inbegrip van de natuurwetten van de fysica, chemie en biologie en de toepassing van feiten, principes, concepten en conventies die met deze disciplines verbonden zijn.

Science is tegelijkertijd een geheel van kennis dat doorheen de tijd is opgebouwd en een proces – wetenschappelijk onderzoek – dat nieuwe kennis genereert. Kennis uit wetenschap ondersteunt het engineeringproces en bevordert de ontwikkeling van technologische gebruiksvoorwerpen. We zouden kunnen zeggen dat Science betrokken is bij zowat elk STEAM-domein.

Technology (Technologie), alhoewel geen discipline in de striktste betekenis, omvat het geheel van mensen, organisaties, kennis, processen en toestellen die nodig zijn om technologische ontwikkelingen te creëren en te bedienen. Doorheen de geschiedenis hebben mensen technologie ontworpen om aan hun noden en behoeften te voldoen.

Veel moderne technologie is een product van science en engineering en technologisch gereedschap wordt gebruikt in allebei deze domeinen.

Engineering, is tegelijkertijd een kennisgeheel – over het ontwerpen en vormgeven van door de mens gemaakte producten – en een proces van problemen oplossen. Het wordt gedefinieerd als “ontwerp onder restrictie”, waarbij de restrictie bepaald wordt door de wetten der natuur, kostprijs, veiligheid, betrouwbaarheid, impact op de omgeving, produceerbaarheid en veel andere factoren.

Terwijl science probeert te achterhalen “wat is”, houdt engineering zich bezig met “wat zou kunnen”, daarbij de menselijke capaciteiten uitbreidend door de natuurlijke omgeving aan te passen. Engineering is inderdaad verantwoordelijk voor de belangrijkste verbeteringen in onze levenskwaliteit.

Ingenieurs omschrijven problemen en lossen ze op en maken daarbij gebruik van een hoogst creatief en repetitief ontwerpproces. Alhoewel engineering de toepassing van wiskunde en wetenschappelijke kennis vereist, is het dit ontwerpproces en de praktische aard van de aangepakte problemen die engineering het best omschrijven.

Art (Kunst), omvat een breed gamma aan menselijke activiteiten die leiden tot visuele, auditieve of opgevoerde kunstwerken. Deze drukken de auteurs verbeeldingskracht of technische vaardigheid uit om geapprecieerd te worden voor hun schoonheid of emotionele kracht.

Kunst is een bijzonder goed leermiddel dat kan dienen als een opstap naar STEM. Kunstige activiteiten kunnen zorgen voor een grotere betrokkenheid en verhogen zo de motivatie en het succes van STEM. Kunst kan gezien worden als een manier om meer diverse leermogelijkheden en grotere toegankelijkheid voor STEM te creëren voor alle types lerenden.

Kunst omvat de 4 hoofddisciplines dans, drama en theater; muziek en beeldende kunst. Het omvat ook vele andere kunstvormen zoals folk art, film, video en het schrijven van theaterstukken, poëzie en scripts.

Mathematics (Wiskunde), is de studie van patronen en verhoudingen binnen hoeveelheden, getallen en ruimte.

Mathematics is niet zoals science, waar empirische bewijslast nodig is om stellingen te onderschrijven of te verwerpen. In mathematics worden stellingen ondersteund door logische redeneringen, vertrekkend vanuit een basisveronderstelling. De logische redeneringen zijn net zo goed onderdeel van de wiskunde als de stelling zelf.

Zoals in science, blijft de kennis in mathematics groeien. Maar in tegenstelling tot wat in science gebeurt, wordt kennis in mathematics niet, tenzij de basisveronderstellingen gewijzigd worden.

EUROPE IN CHANGE

Onze toekomst hangt in grote mate af van technologie en aanverwante wetenschappen. Om deze uitdaging aan te kunnen zal er in de volgende decennia een steeds grotere vraag ontstaan naar mensen met vaardigheden die hieraan tegemoet komen. Op het vlak van opleiding wordt Europa dan ook geconfronteerd met de noodzaak om voldoende mensen aan te trekken met interesse voor studies in de domeinen wetenschap (S / science), technologie (T), engineering (E) en wiskunde (M / mathematics) en daaruit voortvloeiende beroepskeuzes. Het steunt daarom al ettelijke jaren en op allerlei manieren STEM-onderwijs.Recent is ook een evolutie ontstaan naar STEAM, met toevoeging van de A voor Art (kunst).
Deze component schenkt ook aandacht aan aspecten als creativiteit, innovatief denken en maatschappelijk bewustzijn, allemaal belangrijke vaardigheden in onze zich snel ontwikkelende maatschappij.

Ons project mikt in de eerste plaats op het ontwerpen van uitdagend STEAM-lesmateriaal voor 16-jarigen uit het secundair onderwijs. Dit materiaal zal ¨door leerkrachten ontwikkeld worden en geëvalueerd in realistische klassituaties. Nadien zal het als een stimulerende tool ter beschikking gesteld worden van leerkrachten. Niet alleen die van de partnerscholen, maar om het even welke Europese leerkracht die er interesse voor heeft.
Door een waaier aan onderwerpen in deze STEAM-lessenreeksen te integreren streven we ernaar om bij de leerkracht een openheid te creëren voor andere expertisedomeinen en een bereidheid om samen te werken aan gemeenschappelijke STEAM-doelstellingen.

Terzelfdertijd en als tweede hoofddoelstelling willen we samen een groot kunstwerk maken met als thema “Europe In Change” (Europa In Verandering) en de zaken een beetje op zijn kop zetten. Kunst mag geen ondergeschikte dienaar zijn aan het grotere STEM-doel. Wij willen aantonen dat kunst ook het uiteindelijke hoofddoel kan zijn, met alle traditionele STEM-componenten ten dienste daarvan.
Het thema “Europe In Change” biedt diverse mogelijke perspectieven, gaande van de snelle technische revolutie tot recente uitdagingen zoals de migratiegolf die Europa momenteel overspoelt.
Tenslotte – als een soort spin off – willen we ook jongere kinderen, hun gezinnen en zelfs het algemene publiek niet uit het oog verliezen door hen uit te dagen met bevragingen, kwissen, proefjes, spelletjes, enz … over STE(A)M in hun dagelijkse leven. Dit onderdeel noemen we STE(A)M@home en STE(A)MforAll.

NATIONALE THEMA’S

Elke deelnemende school schuift een interessant thema naar voren waarrond alle partners moeten samenwerken om allesomvattend STEAM-lesmateriaal te ontwerpen.

In de loop van 3 jaar zullen zo 6 pakketten STEAM-lessen worden ontwikkeld en ter beschikking gesteld van het Europese onderwijsveld via internetapplicaties (web en mobiel).

Elke school werd gevraagd om dit thema te koppelen aan een belangrijke nationale en misschien zelfs historische figuur, om op die manier ook nog eens het multiculturele leren onder de deelnemers te versterken.

Onze nationale thema’s

  • STEAM 1, Van Mercators kaart tot Google Street View (België)

  • STEAM 2, Van het atoom van Democritus tot quarks (Griekenland)

  • STEAM 3, Van Pehr Wilhelm Wargentin tot de maansverduistering op 27 juli 2018 (Zweden)

  • STEAM 4, Van Marconi tot mobiele apps (Italië)

  • STEAM 5, Van Hendrik de Zeevaarder over Os Lusiadas tot Europe In Change (Portugal)

  • STEAM 6, Van Herman Potočnik Noordung tot satellieten (Slovenië)

Mede gefinancierd door het programma Erasmus + van de Europese Unie

"Europe in Change: STEAMing ahead towards our future" is een "Erasmus+ Key Action 2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for Schools Only" gecofinancierd project. Het betrekt scholen uit 6 landen (België, Griekenland, Italië, Slovenië, Portugal en Zweden), en ging op 01/09/2016 van start voor een duur van 36 maanden. Wil je meer informatie over het project, twijfel dan niet en contacteer ons.

(c) 2017, 'Europe in change' Erasmus+ project. Designed and built by SteamOn.eu team
based @ joomla, tkstudiodesign, gantry and rs joomla products. Hosted by the Greek School Network. Valid XHTML and CSS.